Medezeggenschapsraad

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
De medezeggenschapsraad is een adviescommissie die inspraak heeft op school. In deze raad zitten ouders en leerkrachten die meedenken over het beleid van de school, en hierover een advies of instemming uitbrengen.
 
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?
In de MR zitten ouders en personeelsleden van de school. Op basisschool 't Kendelke zijn twee personeelsleden en twee ouders vertegenwoordigd in de MR. De leden worden door middel van een verkiezing gekozen en zitten voor een periode van drie jaar in de MR.
 
Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.
 
Adviesrecht
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven, maar het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden.
De MR heeft onder andere adviesrecht bij de volgende zaken:
 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding;
 • Het vakantierooster;
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Instemmingsrecht
Naast een adviesrecht heeft de MR ook een instemmingsrecht. Dit betekent dat het schoolbestuur zonder de instemming van de MR bepaalde besluiten niet kan nemen.
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het ondersteuningsplan;
 • Het schoolreglement;
 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.
   
Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingsbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:
 • de samenstelling van de formatie;
 • taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.
 
De oudergeleding heeft instemmingsbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:
 • verandering van grondstelling van de school;
 • vaststelling van de schoolgids;
 • vaststelling van de onderwijstijd.
 
MR overleg
De MR overlegt ongeveer 6x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR kan ouders, personeelsleden of het schoolbestuur uitnodigen om een vergadering bij te wonen. De notulen van de MR worden in de boekenkast van het ouderportaal geplaatst.
 
Email adres
De MR is voor al uw vragen of opmerkingen te bereiken via mr.kendelke@lijn83po.nl