Missie/visie

Ons uitgangspunt
Wij zien het kind in ontwikkeling als individu die met anderen samenleeft en per definitie nieuwsgierig is. Het kind houdt rekening met de ander en heeft oog voor zichzelf. Het kind leert emoties herkennen, voelen en uiten is van belang om betekenisvol te leven en te leren. In een veilige omgeving vanuit een open communicatie is het in een groep van belang om kritisch te denken, verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandigheid te tonen. Het individu geeft mede vorm aan een collectieve identiteit, waarbinnen erkenning is voor het specifiek eigene en diversiteit.
 
Kernwaarden
Veiligheid
Ontwikkelgericht
Samengericht

 
Van kernwaarden naar concreet gedrag
Kernwaarden sturen ons gedrag. De volgende gedragingen kunt u van ons verwachten, maar verwachten wij ook van het kind en van u als ouder.

Veiligheid
1. Ik geef vorm aan een positief pedagogisch klimaat
2. Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg
3. Ik vertrouw jou
4. Ik ben toegankelijk
5. Ik praat en luister actief naar jou

Ontwikkelgericht
1. Ik denk en handel in ontwikkelingstermen
2. Ik breng ontwikkelingen van/met het kind in kaart
3. Ik ontwikkel, samen met jou
4. Ik zie en benut kwaliteiten
5. Ik coach zodat wij samen leren

Samengericht
1. Ik spreek in de samenwerking mijn verwachtingen uit
2. Ik betrek partners actief
3. Ik geef het kind ruimte in het leerproces
4. Ik communiceer pro-actief
5. Ik betrek de omgeving in het leerproces

 
Kernkwaliteiten/ ontwikkelrichting
Waar kernwaarden zichtbaar zijn in het gedrag, zijn kernkwaliteiten meer gericht op diep verankerde vaardigheden waarin we (willen) uitblinken. In 2024 willen wij als team de volgende kernkwaliteiten uitstralen:
  • Kindgericht; we zien en horen het kind, sluiten aan bij wat het kind nodig heeft of van ons vraagt om zich verder te kunnen ontwikkelen.
  • (Zelf)vertrouwen; vertrouwen is de basis om tot ontwikkeling te komen. Vertrouwen in en op jezelf, maar ook vertrouwen in de ander. Als team zeggen wij wat we doen en doen we wat we zeggen!
  • Creatief in Denken en Doen;
Motto
'Samen ontwikkelen naar de toekomst'
 
Wie zijn wij?
Het team van 't Kendelke is betrouwbaar en is ambitieus.
 
Wat gaan we doen?
We gaan het onderzoekend leren en groepsoverstijgend samenwerken verder ontwikkelen. We willen actieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van het kind en gaan ontwikkelportfolio's (door)ontwikkelen waarin het kind zijn of haar ontwikkeling visualiseert.
 
Ambities
  1. Over 4 jaar werken we als team samen in leerpleinen, waarin groepsoverstijgend gewerkt wordt aan de doorgaande leerlijn van ieder kind en bieden we de kinderen instructie en verwerking op maat.
  2. Ouders zijn zo optimaal mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van hun kind op school.
  3. Over 4 jaar wordt het thematisch onderwijs vanuit ontdekkend en onderzoekend leren vormgegeven in een betekenisvolle omgeving.
  4. Over 4 jaar visualiseert de leerling samen met de leerkracht de eigen ontwikkeling in een ontwikkelingsportfolio. Het eigenaarschap van het kind is hierbij cruciaal. De ontwikkeling van de leerling wordt op een voor kind, ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht (praktische en) inzichtelijke manier vastgelegd.
 
Pedagogisch klimaat
Wij zien het kind in ontwikkeling als individu die met anderen samenleeft en per definitie nieuwsgierig is. Hij/zij houdt rekening met anderen en heeft oog voor zichzelf. Het leren herkennen, voelen en uiten van emoties is van belang om betekenisvol te leven en te leren.
Het -groepsoverstijgend- werken in leerpleinen, biedt ieder kind de kans om zichzelf in zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen. Dit vraagt van de leerkracht een voorbeeldfunctie in het uitdragen van respect voor verschillen tussen mensen. Onze ambitie is om kinderen veiligheid te bieden, met waardering voor hun eigen ontwikkeling. Dat verschillen in talenten en interesses geaccepteerd en gewaardeerd worden, voelen kinderen gedurende hun hele schoolloopbaan. Wij verwachten ook van kinderen dat zij respect tonen voor ieders eigenheid. Hierdoor zullen zij uitgroeien tot volwassenen met begrip voor diversiteit.
In gesprekken tussen leerling, ouders en leerkracht, spreekt de leerkracht waardering uit voor de stappen die de leerling heeft gezet in zijn of haar ontwikkeling. De leerling krijgt complimenten voor behaalde successen en wordt uitgedaagd om voor zichzelf nieuwe doelen vast te stellen. Deze wijze van gespreksvoering draagt bij aan het zelfvertrouwen, zelfinzicht en gevoel van eigenwaarde van iedere leerling.


 
Didactisch klimaat
Binnen de schoolloopbaan van onze leerlingen wordt een basisaanbod aangeboden die passend is bij het hedendaags onderwijs. De Rijksoverheid heeft onderwijsdoelen weergegeven in het curriculum voor het basisonderwijs. Deze onderwijsdoelen zijn vertaald naar leerlijnen en staan centraal in ons onderwijs. Het team gebruikt deze als leidraad om goed onderwijs te kunnen bieden. Middels het didactisch handelen van de leerkracht worden kennis, vaardigheden en denkstappen aangeboden aan onze leerlingen, hierbij worden de stappen van Het Directe Instructiemodel gehanteerd.
Leerlingen, leerkrachten en ouders werken samen aan een optimale vakinhoudelijke ontwikkeling van de leerling. Met het monitoren van de vakinhoudelijke ontwikkeling kan er aangesloten worden bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Hierdoor kunnen leerling en leerkracht dagelijks zorgen voor uitdaging op niveau. Door groepsoverstijgend te werken worden leerlingen uitgedaagd op een niveau dat passend is bij de persoonlijke ontwikkeling. De ontwikkeling van de leerling legt hij of zij vast in een ontwikkelportfolio, welke leidraad vormt voor de gesprekken tussen leerkracht, leerling en ouder.
Om ons onderwijs zo betekenisvol mogelijk te maken wordt er, waar mogelijk, thematisch gewerkt. Dit zorgt voor een uitdagende leeromgeving waar verschillende vakgebieden met elkaar worden verbonden.

 
Wat neemt een kind van onze school mee naar het VO?
Op 't Kendelke heb ik me in mijn eigen tempo mogen ontwikkelen. Ik mocht mezelf zijn en heb geleerd respectvol om te gaan met de ander. Ik heb de kans gekregen om mijn talenten te ontdekken. Ik heb geleerd om goed te kijken naar wat ik kan, wat ik nog wil leren en hoe ik dat ga aanpakken. De leerkracht is ondersteunend aan mijn ontwikkeling en door gerichte vragen te leren stellen kom ik tot ontwikkeling. Ik weet hoe ik bronnen kan gebruiken om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Wat ik heb geleerd heb ik in mijn portfolio vastgelegd en aan mijn leerkracht en ouders laten zien en uitgelegd. Ook stelden we gezamenlijk nieuwe ontwikkeldoelen vast, waarin ik een grote stem had. Ik vond het fijn dat mijn ouders en de leerkrachten op deze manier met mij samenwerkten om mij zo goed mogelijk voor te bereiden op mijn toekomst!
Mijn school voelde als een prettige plek die werd aangekleed in het thema waar we aan werkten.

 
Hoe kijken ouders naar onze school?
Als ouders worden wij op verschillende manieren betrokken bij de school. Zo kunnen wij meepraten over het onderwijs in de MR of meer praktisch ondersteunen in de WOK. In de gesprekken kan ons kind steeds laten zien en vertellen wat het geleerd heeft. Mooi om te zien hoe ons kind zich ontwikkelt!
Het is prettig dat we samen met ons kind de inhoud van de gesprekken op school kunnen voorbereiden. Het porfolio en de ontwikkelingslijnen hebben ons een goed beeld gegeven van de ontwikkeling van ons kind, zodat er geen onduidelijkheden meer waren in de doorverwijzing (vo) van ons kind.  

 
Hoe is het om medewerker te zijn van 't Kendelke?
Als medewerker mag ik samen met mijn collega's dagelijks het onderwijs vormgeven voor de kinderen bij ons op school. Ik sta boven de leerlijn en kan vanuit de leerlijn in overleg met collega's instructies op maat aanbieden aan de leerling. De kerndoelen vormen het uitgangspunt voor ons (thematisch) onderwijs. Wij streven ernaar om ieder kind het streefniveau (1S/2F) te laten behalen. De ontwikkelingslijnen bieden een mooie leidraad om te bekijken of we hiervoor op de goede weg zitten. Ik probeer de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling en hen uit te dagen. Ik werk op een coachende manier samen met de kinderen. Waarbij zowel het kind als leerkracht inbreng hebben in de keuzes van het leerproces en de inrichting van (thematisch) onderwijs.  
Het is mooi om met het kind en diens ouder(s) in gesprek te gaan en middels het portfolio de ontwikkeling te zien en nieuwe doelen met elkaar te bepalen.
Ik word op mijn werkplek uitgedaagd om mezelf te blijven ontwikkelen en de actualiteiten te blijven volgen samen met mijn collega's.